معرفی پرسنل

 • زهرا اکبری

  زهرا اکبری

  لیسانس مشاور
 • مائده لطیف نژاد

  مائده لطیف نژاد

  لیسانس مراقب سلامت
 • اکرم حیدریان

  اکرم حیدریان

  لیسانس معاونت آموزشی
 • نجمه تیموری

  نجمه تیموری

  لیسانس مدیر