نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

محمد عزیز
محمد عزیز سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم خرم نژاد پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
نازنین بهرامی
نازنین بهرامی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم علیپور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
یاسمین بهرامی
یاسمین بهرامی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم علیپور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
مهسا مجدی
مهسا مجدی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم علیپور پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
پرنیان اسحاقی
پرنیان اسحاقی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم وجدانی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
حلما عابدی
حلما عابدی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم وجدانی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
کیمیا شکوهی
کیمیا شکوهی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم وجدانی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
علی آقاجان پور
علی آقاجان پور سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم نوری فر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
محمدطه عرفانیان
محمدطه عرفانیان سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم مهدی زاده پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
محمدحسین شیخانی
محمدحسین شیخانی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم مهدی زاده پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
شهاب الدین فخار
شهاب الدین فخار سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم نوری فر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
محمدحسین شاهرخی
محمدحسین شاهرخی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم مهدی زاده پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
فاطمه زهرا زمانی
فاطمه زهرا زمانی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم محمدزاده پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
بهار رحیمی
بهار رحیمی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم محمدزاده پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
محمدرضا قربانی
محمدرضا قربانی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم حسینی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
حمیدرضا قربانی
حمیدرضا قربانی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم حسینی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
حسین آقاتی
حسین آقاتی سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم نوری فر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
ماهان درخشان
ماهان درخشان سال : ۱۴۰۲ کلاس خانم نوری فر پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه