نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

لیانا دانشی فر
لیانا دانشی فر سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم خواجه انوری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
ستیا نوچاهی
ستیا نوچاهی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم خواجه انوری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : نیشابور رتبه : برتر اردیبهشت ماه
احسان شاکری
احسان شاکری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم خواجه انوری پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر اردیبهشت ماه
مهدیار قدیری
مهدیار قدیری سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
مهدیار قاسم پور
مهدیار قاسم پور سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
محمدهادی قاسم نصب
محمدهادی قاسم نصب سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
محمدحسین پرداختی
محمدحسین پرداختی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
محمدجواد محمدپور
محمدجواد محمدپور سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
محمدامین فدائی
محمدامین فدائی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
محمدمهدی بهشتیان
محمدمهدی بهشتیان سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
علی اصغر طالقانی
علی اصغر طالقانی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
عارف دائمی
عارف دائمی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
طاها عزیزی
طاها عزیزی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : رتبه : برتر فروردین ماه
سیدامیرعلی هاشمی
سیدامیرعلی هاشمی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
داریوش قدم خیر
داریوش قدم خیر سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
حسین پودینه ای
حسین پودینه ای سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
امیرعلی عظیمی
امیرعلی عظیمی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه
امیرعلی عبدالحسینی
امیرعلی عبدالحسینی سال : ۱۴۰۰ کلاس خانم رستگار پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر فروردین ماه