نوآموزان برتر سال اخلاق

آوا غفاریان برتر
آوا غفاریان سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
نسیم غروبی برتر
نسیم غروبی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
عارفه شجاعتی برتر
عارفه شجاعتی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
حسنا مهماندوست برتر
حسنا مهماندوست سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
سارینا سادات میری نژاد برتر
سارینا سادات میری نژاد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
فاطمه سادات جامد برتر
فاطمه سادات جامد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
حلما سادات رضوی برتر
حلما سادات رضوی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
سیده ترمه آتشی برتر
سیده ترمه آتشی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
سوگندصمیمی برتر
سوگندصمیمی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
یاس چابکی برتر
یاس چابکی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
هانیه منظری برتر
هانیه منظری سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
سلما محمدزاده برتر
سلما محمدزاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
ستاره فروتن برتر
ستاره فروتن سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
بهار صدرزاده برتر
بهار صدرزاده سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
رقیه حیاتی برتر
رقیه حیاتی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
عسل عشقی پور برتر
عسل عشقی پور سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
رها حیاتی برتر
رها حیاتی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشان پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه
ریحانه زهرا اسلامی نژاد برتر
ریحانه زهرا اسلامی نژاد سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طلانشانب پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر بهمن ماه