شکل سازی با اشکال هندسی(کلاس خانم میری پیش۲ پسران)

امروز 18 بهمن ماه 98 نوآموزان با کمک شکل هندسی لوزی خلاقیت انجام دادند

درک وشناخت اشکال هندسی در کودکان باعث می شود تاکودک به پیرامون خود بادقت بیشتری نگاه کندوبهتر نقاشی بکشد .باتوضیح هر شکل مثال هایی از همان شکل به بچه ها ارائه می شود واز آن ها خواسته می شود با توجه به آن شکل ،نقاشی یا کاردستی درست کنند.
فهم اشکال هندسی برای کودکان نه تنهابه نقاشی وخلاقیت او کمک می کند ،بلکه به هوش او در ریاضی ودروس دیگر او کمک می کند.بااین مقدمه،از نو آموزان خواسته شد باتوجه به وسایلی که دراختیار دارند وایده ای که به آن ها داده شد ،باکمک شکل لوزی ،بادبادک زیبایی درست کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20