آداب ادب مبحث امانت داری(کلاس خانم طالبی پیش۲پسران)

برترین درجات ایمان یک انسان امانت داری و امین بودن اوست . امام علی(ع)

امروز 6 دی ماه 98 خانم طالبی نوآموزان را به کتابخانه برد و در آنجا بیشتر در مورد امانت به بحث و گفتگو پرداختند و بعد دو کتاب یارمشخص کردن تا به نوآموزان کتاب به امانت بدهند نوآموزان بعد از امانت گرفتن کتاب ها آن ها را به خانه بردندو بعد از مطالعه تمیز برگرداندند چون آنها متوجه کلمه امانت داری شده بودند و هیچ وقت سخن امام محمد باقر (ع) را فراموش نمی کنند که می فرمایند:انسان با ایمان امانت دار است. بعضی از نوآموزان به کتابحانه مهد کتاب اهدا کردند.و نوآموزان بعد از آشنایی و شناخت کامل از امانت داری صفحه گلبرگ مربوط به امانت داری را تصویر خوانی کردند و روی کار درست ستاره زدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20